Logo Kemcristal

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCÃ

Conducerea S.C. KEMCRISTAL S.R.L. a stabilit că strategia privind calitatea, mediul, sănătatea şi securitatea în muncã este un factor important în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice, creşterii satisfacţiei clienţilor, conformarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi internaţionale specifice domeniului de activitate, care este producţia şi comercializarea de coagulanţi şi floculanţi pentru ape potabile şi uzate, precum şi transportul intern şi internaţional de mărfuri nepericuloase şi periculoase.

Conducerea, S.C. KEMCRISTAL S.R.L. consideră securitatea şi sănătatea în muncă ca valoare supremă, desfãşurându-ne activitatea în baza viziunii Zero accidente de muncã. Prin strategia noastrã de excelenţă în fabricaţie, asigurăm produse şi servicii de înaltă performanţă. Depunem toate eforturile posibile pentru minimalizarea impactului asupra mediului înconjurãtor şi, în special, asupra resurselor naturale limitate. Ne asigurăm ca toate materiile prime necesare fabricării produselor noastre sunt achiziţionate şi utilizate în mod responsabil faţă de mediu şi societate.

Pentru atingerea acestei misiuni şi transpunerea viziunii noastre pentru viitor, ne angajăm să :

 • implementăm decizia, angajamentul, implicarea activă şi exemplul personal al conducerii în dezvoltarea şi menţinerea unei atitudini favorabile calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncã, angajarea în îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncã conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi ISO 45001:2018, pentru creşterea satisfacţiei clienţilor noştri şi respectarea tuturor cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile organizaţiei noastre;
  implementăm standardele SSM, definim responsabilităţile organizatorice, asigurăm resursele şi sprijinul necesar pentru a gestiona performanţa SSM şi pentru a minimiza riscurile SSM pentru angajaţi, contractori, vizitatori şi comunitate. Acordăm prioritate securitaţii şi sãnătaţii în muncă în toate deciziiile de afaceri, in contextul pandemiei cu COVID-19, ca parte integrantă a activitaţii noastre zilnice. Promovăm utilizarea în siguranţă a produselor noastre.
 • stabilim obiectivele calităţii, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii în muncã în corelare cu stadiul dezvoltării şi desfãşurarea curentă a proceselor în cadrul organizaţiei, capabile să conducă la îmbunãtãţirea indicatorilor organizaţiei şi asigurarea participării întregului personal la realizarea acestora;
  identificăm şi alocăm resursele necesare realizării politicii şi obiectivelor calităţii, protectiei mediului, sănătăţii şi securităţii în muncã şi realizării cerinţelor referitoare la produs, mediu şi SSM;
 • analizăm datele rezultate din activitatea societăţii, corelarea continuă a politicii în domeniul calităţii, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii în muncã în scopul optimizării sistemului de management integrat cu respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale şi creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor şi terţilor;
  asigurãm buna desfăşurare a activităţii firmei cu personal calificat, asigurăm creşterea competenţei profesionale şi conştientizarea acestuia asupra responsabilităţilor faţă de indeplinirea cerinţelor sistemului calitãţii, protecţiei mediului, sănătaţii şi securităţii în muncã;
  protejăm mediul înconjurãtor prin conservarea resurselor neregenerabile, creştem eficienţa energetică, reducem emisiile şi impactul transportului intern şi internaţional de mărfuri nepericuloase şi periculoase;
 • ne implicăm pentru o îmbunătăţire continuă a performanţelor de SSM, prevenirea accidentărilor şi îmbolnăvirilor profesionale şi ne angajãm sã implicãm şi sã consultãm angajaţii sau reprezentanţii acestora în toate deciziile pe care le vom lua;
 • exploatăm instalaţiile şi respectăm fluxurile tehnologice luând în considerare utilizarea cât mai eficientă a energiei şi a materiilor prime şi prevenirea oricăror răniri şi îmbolnăviri profesionale şi ne ne angajãm sã implicãm şi sã consultãm angajaţii sau reprezentanţii acestora în toate deciziile pe care le vom lua;
 • colectãm şi depozitãm selectiv, reutilizãm, reciclãm sau recuperãm în măsura posibilului deşeurile;
 • efectuăm audituri interne periodice şi analiza anuală, ori de câte ori este nevoie, a politicii şi a sistemului de management integrat de către conducere, în scopul menţinerii adecvării şi eficacităţii politicii, atingerii obiectivelor generale şi specifice şi alinierii la noile reglementări apărute.
 • Implementăm managementul riscurilor care are scopul de a gestiona factorii ce ar putea avea impact negativ asupra obiectivelor firmei. Gestionăm riscurile şi anume identificăm şi evaluăm riscurile, precum şi stabilim modul de a reacţiona în faţa riscurilor, adicã de a aplica mijloacele de control care sã atenueze probabilitatea apariţiei sau consecinţele produse în cazul materializãrii lor.