Politica KEMCRISTAL

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU ŞI SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA OCUPAŢIONALĂ

Conducerea S.C. KEMCRISTAL S.R.L. a stabilit că strategia privind calitatea, mediul, sănătatea şi securitatea ocupaţională este un factor important în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice, creşterii satisfacţiei clienţilor, conformarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi internaţionale specifice domeniului de activitate, care este producţia şi comercializarea de coagulanţi şi floculanţi pentru ape potabile şi uzate, precum şi transportul intern si international de marfuri nepericuloase si periculoase.

      Promovarea calităţii, conducerea activităţilor într-o manieră de respect faţă de mediu şi faţă de viaţa şi sănătatea lucrătorilor angajaţi în cadrul firmei, pentru atingerea tuturor obiectivelor propuse se bazează pe câteva direcţii importante ca :

 

 • decizia, angajamentul, implicarea activă şi exemplul personal al conducerii în dezvoltarea şi menţinerea unei atitudini favorabile calitătii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, angajarea în îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008, pentru creşterea satisfacţiei clienţilor noştri şi respectarea tuturor cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile organizaţiei noastre;
 • stabilirea obiectivelor calităţii, protectiei mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în corelare cu stadiul dezvoltării şi desfaşurarea curentă a proceselor în cadrul organizaţiei, capabile să conducă la îmbunataţirea indicatorilor organizaţiei şi asigurarea participării întregului personal la realizarea acestora;
 • identificarea şi alocarea resurselor necesare realizării politicii şi obiectivelor calităţii, protectiei mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi realizării cerinţelor referitoare la produs, mediu şi SSO;
 • analiza datelor rezultate din activitatea societăţii, corelarea continuă a politicii in domeniul calităţii, protectiei mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în scopul optimizării sistemului de management integrat cu respectarea legislatiei naţionale şi internaţionale şi creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor şi terţilor;
 • asigurarea bunei desfăşurări a activităţii firmei cu personal calificat, asigurarea creşterii competenţei profesionale şi conştientizarea acestuia asupra responsabilităţilor faţă de indeplinirea cerinţelor sistemului calitaţii, protectiei mediului, sănătaţii şi securităţii ocupaţionale;
 • implicarea pentru o îmbunătăţire continuă a performanţelor de mediu şi protectia mediului;
 • implicarea pentru o îmbunătăţire continuă a performanţelor de SSO şi prevenirea accidentărilor şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • exploatarea instalaţiilor şi respectarea fluxurilor tehnologice luând în considerare utilizarea cât mai eficientă a energiei şi a materiilor prime şi prevenirea oricăror răniri şi îmbolnăviri profesionale;
 • colectarea şi depozitarea selectivă, reutilizarea, reciclarea sau recuperarea în măsura posibilului a deşeurilor;
 • efectuarea de audituri interne periodice şi analiza anuală şi ori de câte ori este nevoie a politicii şi a sistemului de management integrat de către conducere, în scopul menţinerii adecvării şi eficacităţii politicii, atingerii obiectivelor generale şi specifice şi alinierii la noile reglementări apărute.
 • Implementarea managementului riscurilor care are scopul de a gestiona factorii ce ar putea avea impact negativ asupra obiectivelor firmei.Gestionarea riscurilor si anume identificarea si evaluarea riscurilor,precum si stabilirea modului de a reactiona in fata riscurilor ,adica de a aplica mijloacele de control care sa atenueze probabilitatea aparitiei sau consecintele produse in cazul materializarii lor.